Kalendář akcí

Žádné události

KCHLS - Klub chovatelů loveckých slídičů, © 2013
gb-green

Stanovy a Řády Klubu chovatelů loveckých slídičů
1. Stanovy klubu
2. Organizační a zápisní řád
3. Kárný řád
  Zásady registrace chovatelských stanic
  Ochrana osobních údajů v KCHLS

  Metodický pokyn pro uchovnění psa
  Metodický pokyn pro vystavení „Doporučení ke krytí“
  Výstavy psů a tituly
  Vyhodnocování DKK
  Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU

 

 

1.
STANOVY  KLUBU CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ platné od 1.1.2016

Klub chovatelů loveckých slídičů, dále jen (KCHLS) je samostatný právní subjekt
s chovatelskou pravomocí. Byl založen na principu sdružování fyzických a právnických osob dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v současné době je zapsán ve spolkovém rejstříku podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku.

Název klubu (spolku):             Klub chovatelů loveckých  slídičů, z. s.  

Sídlo:                                       Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4

Klub vyvíjí činnost jen na území České republiky.

Stanovy, které jsou základním dokumentem klubu, určují:

- název a sídlo spolku

- účel spolku

- náplň činnosti

- podmínky členství

- práva a povinnosti členů

- orgány klubu včetně statutárního orgánu

- zásady finančního hospodaření

Jednotlivé úseky činnosti klubu a jeho orgánů jsou konkretizovány v organizačním řádu.

I. Poslání klubu - účel spolku

1. Řídit a zodpovídat za chov čistokrevných plemen loveckých slídičů, vodních psů
a přinašečů, sdružených v KCHLS. Na základě nejnovějších poznatků genetiky zlepšovat chovnou základnu v rámci platných standardů FCI, organizačního a zápisního řádu ČMKU
a KCHLS, se zřetelem na zachování přirozených vloh každého plemene včetně zachování zdraví každého plemene sdruženého v KCHLS. Vytvářet podmínky pro rozvoj chovatelské, výcvikové, výstavní a jiné klubové činnosti na demokratických principech. Cílevědomě pečovat o zvelebení chovu, propagovat jeho rozšíření a zušlechtění, provádět odborně  publicistickou činnost.

2. Pořádat klubové a speciální výstavy, svody, přehlídky chovných jedinců, klubové zkoušky, Memoriál Mileny Štěrbové a Rožmberský pohár ve spolupráci s ČMKJ, ČMKU, ČMMJ a AMČR. Zkoušky organizované KCHLS jsou národními, nebo mezinárodními soutěžemi a na limitní známky pro získání lovecké upotřebitelnosti při nich nebude přihlíženo.

3. Vzdělávat členy v otázkách kynologických, odborných a etických.

 

II. Náplň činnosti

1. Stanovovat podmínky chovnosti pro jednotlivá plemena v něm sdružená

2. Vydávat materiály pro zvýšení informovanosti a odborné vzdělanosti svých členů

3. Spolupracovat s ostatními právnickými a fyzickými osobami na úseku chovu, výcviku a při pořádání kynologických akcí

4. Spolupracovat s ostatními chovatelskými kluby v ČR a navazovat kontakty se zahraničními kluby a chovateli

5. Rozšiřovat činnost na základě podnětů, návrhů a připomínek členů ze schůzí sekcí

6. Navrhovat nové čekatele na funkci rozhodčích pro posuzování exteriéru

7. Rozšiřovat členskou základnu

8. Zajišťovat chovatelský servis členům i nečlenům. Nečlenové mohou chovat na jedincích, kteří 100% splňují chovné podmínky klubu, bez výjimek. Výbor klubu stanoví ceník poplatků, které musí být uhrazeny po narození štěňat. Tyto poplatky zaplatí na účet klubu. V případě, že uhrazeny nebudou, poradce chovu nepotvrdí na Plemennou knihu vydání PP.III.Členství

1. Členem KCHLS se může stát každá fyzická osoba, majitel, držitel plemene slídičů, přinašečů a vodních psů s průkazem původu, též příznivec těchto plemen, ačkoli je nevlastní.

2. Nezletilí mohou být členy KCHLS se souhlasem svých zákonných zástupců. Nemají aktivní ani pasivní volební právo.

3. Členem klubu může být i cizí státní příslušník.

4. Členem klubu nemůže být fyzická osoba, která obchod se psy zprostředkovává za účelem zisku, případně dodává psy osobám obchodujícím se psy.

5. Klub přijímá do své evidence zájemce o členství prostřednictvím matriky. Matrika eviduje člena dle řádně vyplněné členské karty. Klub zajišťuje ochranu osobních dat členů.

6. Za členství v klubu se platí zápisné a členský příspěvek na dvouleté období. Výši zápisného a členského příspěvku stanoví vždy pro dvouleté období výbor KCHLS.

7. Členské příspěvky musí být uhrazeny do 31. 12. aktuálního roku členství. Výbor může  lhůtu pro zaplacení prodloužit max. o tři měsíce.

8. Při platbě členského příspěvku je povinností zaslat automaticky matrice vyplněnou členskou kartu. Bez zaslání členské karty, není členství uznáno.

9. Výbor klubu může propůjčit čestné členství.


IV.Práva členů

Člen KCHLS má právo:

1. být zván a zúčastnit se všech akcí pořádaných klubem

2. volit a být volen do orgánů KCHLS, kromě osob mladistvých

3. podílet se na hospodářské činnosti klubu

4. využívat všech služeb a výhod klubu, pokud jsou stanoveny podmínky

5. podávat návrhy, dotazy a stížnosti orgánům klubu

6. být informován o hospodaření KCHLS

7. získávat informace zejména prostřednictvím klubové webové stránky, resp. dalších tiskovin, vydávaných KCHLS nebo jednotlivými sekcemi (chovné knihy, zpravodaje sekcí apod.)

8. být přítomen jednání orgánů KCHLS jestliže se předmět jednání přímo dotýká jeho osoby
s právem se k věci vyjádřit.

V.Povinnosti členů

Člen KCHLS je povinen:

1. řídit se stanovami klubu a obecně platnými právními normami, které se vztahují ke kynologii, dále pak usneseními orgánů klubu, ČMKJ a ČMKU.

2. účastnit se členských schůzí sekcí a podílet se na činnosti KCHLS.

3. řádně plnit úkoly, vyplývající z funkcí v orgánech KCHLS, do kterých byl se svým souhlasem zvolen.

4. oznámit neprodleně matrikáři změny, ovlivňující evidenci jeho členství v KCHLS.

5. plnit včas finanční povinnosti stanovené klubem.

6. chovat pouze psy s PP FCI. Chov psů bez PP FCI, nebo pod hlavičkou jiných organizací než FCI, je důvodem k vyloučení majitele psa či feny z KCHLS.

Člen se zavazuje dodržovat platné právní předpisy a přijaté normy KCHLS.   

VI.Zánik členství

Členství zaniká:

1. vystoupením člena na základě písemného oznámení s platností od data doručení předsedovi KCHLS

2. nezaplacením členského příspěvku na příslušné období ve stanovené lhůtě

3. zrušením členství po pravomocně skončeném kárném řízení dle kárného řádu

4. úmrtím člena

5. zánikem KCHLS

VII.Orgány klubu - spolku

1. konference – nejvyšší orgán klubu

2. výbor klubu – statutární orgán klubu

3. členská schůze sekcí

4. kontrolní komise

5. kárná komise

6. chovatelská rada

ad 1a. konference klubu je nejvyšším klubovým orgánem, který schvaluje změny stanov
a dalších organizačně–právních norem KCHLS, např. organizačního, zápisního, kárného řádu. Stanovuje směr činnosti klubu na další období, hlavní cíle chovatelské a výcvikové práce
k naplnění poslání klubu. Konference může být svolána kdykoliv během volebního období
z důvodu odvolání (změny) orgánů klubu nebo některého z nich a k nové volbě (změně) orgánů klubu nebo některého z nich, jestliže o to požádá polovina členů klubu, kontrolní komise nebo výboru klubu. Počet delegátů konference je 41. Počet delegátů za jednotlivé sekce je určen poměrem počtu členů sekce vůči celkovému počtu členů klubu. Rozhodující období pro určení počtu delegátů konference za jednotlivé sekce určuje Výbor klubu.

ad 1b. Zvolení delegáti konference KCHLS mohou přijímat rozhodnutí i mimo řádně svolanou konferenci. V takovém případě osoba (výbor KCHLS, kontrolní komise), která je jinak oprávněna svolat konferenci výboru KCHLS, předloží návrh usnesení výboru KCHLS delegátům konference k vyjádření s oznámením lhůty ve které mají učinit písemné nebo elektronické vyjádření. Nevyjádří-li se delegát konference ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. Osoba, která předložila návrh usnesení, pak zveřejní výsledky na webových stránkách KCHLS a následně s nimi seznámí další řádnou konferenci. Volební období delegátů i konference je čyřleté.

ad 2. výbor klubu je výkonným a statutárním orgánem klubu

a) Řídí činnost klubu během volebního období, které je čtyřleté

b) Výbor je složen ze sedmi členů, kteří volí ze svého středu předsedu a místopředsedu klubu.

c) V průběhu volebního období může výbor klubu kooptovat dva členy bez ohledu na výsledky hlasování (nejsou voleni náhradníci). Musí být ze stejné sekce jako ti, kteří z výboru odcházejí. Kooptace se nevztahuje na funkci předsedy. V případě potřeby volí nového předsedu ze svého středu členové stávajícího výboru.

d) Výbor klubu pracuje podle plánu činnosti v souladu s usnesením konference. Na svá jednání zve podle potřeby zástupce sekcí, kontrolní komise, kárné komise, poradce chovu.

e) Ustanovuje radu chovatelskou, výcvikovou a redakční.

f) Odvolává člena výboru pro neplnění povinností vyplývajících z jeho funkce či zařazení. Odvolán může být i člen, který nerespektuje usnesení výboru či konference klubu. Odvolání musí být odsouhlaseno prostou většinou hlasů členů výboru KCHLS.

g) Doporučuje ČMKU na základě písemné žádosti žadatele, adresované výboru a projednané chovatelskou radou, čekatele na funkci rozhodčího z exteriéru pro jednotlivá plemena sdružená v KCHLS

h)Schvaluje a odvolává jednotlivé poradce chovu

i) Schvaluje vedoucí sekcí

j) Projednává a schvaluje návrhy chovných podmínek podané sekcí

k) Ve zvlášť závažných případech nařizuje sekci provedení opatření ve prospěch plemene

l) O usneseních výbor hlasuje. Pro přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina přítomných členů výboru.

m) Jménem klubu jednají jako statutární představitelé předseda, místopředseda a jednatel, a to každý z nich samostatně, případně další osoby pověřené těmito představiteli.

ad 3. členská schůze sekce

Zájemci o jednotlivá plemena KCHLS vyvíjejí svou činnosti v sekcích, které nemají právní subjektivitu, jsou podřízeny výboru klubu v celém rozsahu.

a) členské schůze sekce svolává vedoucí sekce nebo výbor KCHLS alespoň jednou ročně prostřednictvím webu, zpravodaje, nebo jiným vhodným způsobem s uvedením programu

b) členská schůze bere na vědomí

– zprávu o plnění plánu činnosti výboru KCHLS

c)  členská schůze projednává a schvaluje

– zprávu vedoucího sekce

– zprávu poradce chovu příslušného plemene

-  plán činnosti

d) členská schůze podává výboru návrh na vedoucího sekce

e) členská schůze navrhuje

– změny právních norem a chovných podmínek pro dané plemeno

f) členská schůze před konáním konference KCHLS volí delegáty dle předem schváleného jednacího řádu

g) Členem sekce je chovatel nebo majitel plemene sdruženého v sekci. Tato osoba musí být ale členem KCHLS. (Tento údaj je převzat z matriky klubu.)

h) Příznivec plemene je fyzická osoba, která není majitelem ani chovatelem (byť dočasně) plemene sdruženého v KCHLS. Příznivec může být zařazen do kterékoli sekce dle svého rozhodnutí. Své rozhodnutí sdělí matrice klubu. Může pracovat v jedné sekci a musí být členem KCHLS.

i)        Může doporučit či schválit vydávání tiskovin sekce, např. ročenku sekce, seznam chovných jedinců a jiné.

ad 4. Kontrolní komise

a) kontrolní komise je tříčlenná. Člen kontrolní komise nesmí být v přímém příbuzenském vztahu s členem výboru klubu nebo členem kárné komise

b) kontroluje

– 2x ročně hospodaření klubu

– plnění plánu činnosti výboru a jeho jednotlivých členů, práce sekcí

c) může provádět namátkové kontroly dle vlastního plánu

Výsledky kontrol projedná s předsedou KCHLS a výsledky zveřejňuje v materiálech KCHLS nebo na webových stránkách KCHLS

– kontroluje plnění povinností členů klubu, při zjištění porušení členské kázně

– podává návrhy k dalšímu řízení kárné komisi.

– předseda kontrolní komise se zúčastňuje schůzí výboru klubu s hlasem poradním.

ad 5. kárná komise

Kárným orgánem KCHLS je tříčlenná kárná komise. Řeší kárná provinění členů KCHLS. Odvolacím orgánem je ve druhém stupni kontrolní komise a ve třetím stupni výbor KCHLS. Kárná komise se řídí kárným řádem KCHLS. Člen kárné komise nesmí být členem výboru ani členem kontrolní komise. Ze své činnosti se zodpovídá konferenci klubu.

ad 6. chovatelská rada

– chovatelská rada je složena z předsedy chovatelské rady (hlavního poradce chovu) a dále pak z poradců chovu jednotlivých sekcí (či plemen) sdružených v KCHLS.

– chovatelská rada podává návrhy na jmenování a odvolání poradců chovu jednotlivých plemen

– hlavním posláním rady je zkvalitňování chovu jednotlivých plemen sdružených v KCHLS dle standardu FCI, včetně sledování zdravotního stavu.

- dbá na dodržování zásad zejména zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání,  ve znění pozdějších předpisů a provádí namátkové kontroly zdravotního stavu psů členů KCHLS

 

VIII. Finanční hospodaření klubu


1. klub hospodaří podle předem schváleného ročního rozpočtu

2. finanční prostředky jsou vedeny na BÚ peněžního ústavu

3. účetní evidence je vedena podle obecně platných zásad finančního hospodaření

4. hospodaření klubu kontroluje kontrolní komise

5. finanční příjmy klubu tvoří zejména

– členské příspěvky a zápisné

– poplatky za služby členům

– poplatky za služby nečlenům

– příjmy z výstav, svodů, zkoušek a kynologických soutěží

– dary, dotace, subvence a úroky

 

IX.Členská kázeň

Za porušení členské kázně (tj. porušení platných norem klubu nebo norem s vyšší právní účinností) se zavádí s členem kárné řízení. Všichni zvolení funkcionáři KCHLS jsou při podezření na kárné provinění člena KCHLS povinni tuto skutečnost oznámit předsedovi kontrolní komise.

 

X. Pobočný spolek

Klub chovatelů loveckých slídičů – výstava, z. s.

 

Klub chovatelů loveckých slídičů, z. s. jako hlavní spolek má pobočný spolek Klub chovatelů loveckých slídičů - výstava, z. s.

Název pobočného spolku:             Klub chovatelů loveckých slídičů – výstava, z. s.

Sídlo:                                       Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4

Působnost:                               Česká republika

 

1.Cíl činnosti pobočného spolku – účel pobočného spolku

1. Vytvářet podmínky pro rozvoj výcvikové, výstavní a jiné činnosti pobočného spolku na demokratických principech. 

2. Pořádat klubové a speciální výstavy, svody, přehlídky chovných jedinců, klubové zkoušky, ve spolupráci s Klubem chovatelů loveckých slídičů, z. s.

3. Vzdělávat členy v otázkách kynologických, odborných a etických.

4. Spolupracovat s ostatními právnickými a fyzickými osobami na úseku chovu, výcviku a při pořádání kynologických akcí.

2. Členství

1. Členem pobočného spolku se může stát člen hlavního spolku, případně další fyzická osoba, majitel, držitel plemene slídičů, přinašečů a vodních psů s průkazem původu, též příznivec těchto plemen, ačkoli je nevlastní.

 

3.Práva členů

Člen má právo:

1. být zván a zúčastnit se všech akcí pořádaných pobočným spolkem

2. volit a být volen do orgánů pobočného spolku

3. podílet se na hospodářské činnosti pobočného spolku

4. využívat všech služeb a výhod pobočného spolku, pokud jsou stanoveny podmínky

5. podávat návrhy, dotazy a stížnosti orgánům pobočného spolku

6. být informován o hospodaření pobočného spolku 

7. být přítomen jednání orgánů pobočného spolku, jestliže se předmět jednání přímo dotýká jeho osoby s právem se k věci vyjádřit.

 

4. Povinnosti členů pobočného spolku

Člen pobočného spolku je povinen:

1. řídit se těmito stanovami a obecně platnými právními normami, které se vztahují ke kynologii.

2. účastnit se členských schůzí a podílet se na činnosti pobočného spolku

3. řádně plnit úkoly, vyplývající z funkcí v orgánech pobočného spolku, do kterých byl se svým souhlasem zvolen

4. plnit včas finanční povinnosti stanovené pobočným spolkem

 

5. Zánik členství

Členství zaniká:

1. vystoupením člena na základě písemného oznámení s platností od data doručení předsedovi pobočného spolku

2. úmrtím člena

3. zrušením členství pro neplnění povinností a úkolů vyplývajících ze členství a naplňování činnosti pobočného spolku nebo na základě prokázaného poškození pobočného spolku jednáním člena

4. zánikem pobočného spolku

 

6. Orgány pobočného spolku

1. výroční členská schůze – nejvyšší orgán pobočného spolku

2. výbor klubu – statutární orgán pobočného spolku

ad 1a. výroční členská schůze je nejvyšším orgánem pobočného spolku. Stanovuje směr činnosti a hlavní cíle práce k naplnění poslání pobočného spolku. Výroční členská schůze může být svolána kdykoliv během volebního období z důvodu odvolání (změny) orgánů nebo některého z nich a k nové volbě (změně) orgánů nebo některého z nich, jestliže o to požádá polovina členů pobočného spolku, nebo většina členů kontrolní komise hlavního spolku.

ad 1b. výroční členská schůze projednává a schvaluje

– zprávu o plnění plánu činnosti výboru pobočného spolku

– zprávu předsedy pobočného spolku

– plán činnosti

ad 1c. výroční členská schůze na období 2 let volí výbor pobočného spolku.

 ad 2. výbor pobočného spolku je jeho statutárním orgánem

a) Řídí činnost pobočného spolku během volebního období

b) Výbor je tříčlený a skládá se z předsedy, místopředsedy a jednatele pobočného spolku.

c) Výbor pracuje podle plánu činnosti v souladu s usnesením výroční členské schůze.

d) Odvolává člena pro neplnění povinností vyplývajících z jeho funkce či zařazení. Odvolán může být i člen, který nerespektuje usnesení výboru či výroční členská schůze. Odvolání musí být odsouhlaseno většinou hlasů členů výboru.

e) O usneseních výbor hlasuje. Pro přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů členů výboru.

f) Jménem pobočného spolku jednají jako statutární představitelé předseda, místopředseda
a jednatel, a to každý z nich samostatně, případně další osoby pověřené těmito představiteli.

 

7. Finanční hospodaření pobočného spolku

1. pobočný spolek hospodaří podle předem schváleného ročního rozpočtu

2. finanční prostředky jsou vedeny na BÚ peněžního ústavu

3. účetní evidence je vedena podle obecně platných zásad finančního hospodaření

4. finanční příjmy tvoří zejména

– poplatky za služby členům

– příjmy z výstav, svodů, zkoušek a kynologických soutěží

– dary, dotace, subvence a úroky.

 

 8. Zánik pobočného spolku

1. Pobočný spolek zanikne dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením, rozhodne–li o tom tříčtvrtinová většina delegátů výroční členské schůze. Orgán, který rozhodne o zániku pobočného spolku, také rozhodne ve smyslu ustanovení občanského zákoníku o tom, jak naložit s majetkem pobočného spolku.

2. Pobočný spolek zaniká také tehdy, zanikne-li hlavní spolek.

 

XI. Zánik KCHLS

1. Klub zanikne dobrovolným zrušením nebo sloučením, rozhodne–li o tom tříčtvrtinová většina delegátů konference klubu. Nebude–li možno již konferenci klubu svolat, rozhodne
o zániku čtyřpětinová většina hlasů výboru klubu. Orgán, který rozhodne o zániku klubu, také rozhodne ve smyslu ustanovení občanského zákoníku o tom, jak naložit s majetkem klubu.

 

XII. Platnost stanov klubu

Tyto stanovy schválila konference KCHLS per rollam dne  30.11.2015 a vstupují v platnost 1.1.2016.

2.
ORGANIZAČNÍ  A ZÁPISNÍ ŘÁD
KLUBU CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ
I.
Název a sídlo klubu
Tento organizační a zápisní řád (dále jen „OŘ KCHLS“) byl zpracován a je určen pro Klub chovatelů loveckých slídičů, (dále jen „KCHLS“), sídlem 115 25 Praha 1, Jungmannova 25.
Klub chovatelů loveckých slídičů dodržuje ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI CHOVU PSŮ Českomoravské kynologické unie č. 3523/2005-11020 z 23.2.2006
upraven dle usnesení P ČMKU č. 102/06/09 ze dne 18.6.2009 a Zápisní řád Českomoravské kynologické unie (dále ČMKU), v platném znění.
II.
Účel a cíle Řádu
Cílem klubu chovatelů loveckých slídičů je řízený chov čistokrevných plemen psů, při zachování biologického zdraví každého jedince, charakteristických vloh a  vlastností  specifických  pro jednotlivá plemena sdružená v KCHLS. KCHLS zajišťuje chovatelský servis na základě smluvních podmínek pro nečleny klubu. Podmínky jsou v souladu s vyššími právními předpisy.Organizační a zápisní řád navazuje na Stanovy klubu a konkretizuje některá jejich ustanovení.
III.
Úvodní ustanovení
1. Organizační a zápisní řád KCHLS je základní normou pro chov plemen psů začleněných do Klubu chovatelů loveckých slídičů.2. Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI.3. Organizační a zápisní řád slouží pro řízení chovu psů plemen loveckých slídičů, přinašečů a vodních psů. Tímto řádem jsou povinni se řídit všichni členové klubu, kteří vlastní, nebo mají v držení jedince s průkazem původu, bez rozdílu, zda jedinec je již chovným.Chovné podmínky navrhují sekce pro daná plemena a schvaluje výbor klubu a chovatelská rada. Tyto podmínky musí být v souladu s předpisy FCI a závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 166/99 Sb., o veterinární péči a zákonem č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a jejich prováděcími předpisy.4. S chovatelstvím je neslučitelná produkce štěňat jakéhokoliv plemene bez průkazu původu a ani podpora tohoto konání. Chovatel, který cíleně za účelem prodeje odchovává štěňata bez průkazu původu, musí být předán ke kárnému řízení. 5. Člen KCHLS nesmí vědomě prodávat štěňata osobám zabývajícím se dalším prodejem psů a štěňat ani tento způsob podporovat.6. OŘ KCHLS stanovuje podmínky pro zařazení do chovu pro plemena KCHLS řízená a administrativní postup při zařazování psů a fen do chovu a při vystavování krycích listů.7.  OŘ KCHLS je závazný pro členy KCHLS, kteří v rámci KCHLS chovají některé z dále uvedených plemen.
8.  KCHLS řídí chov plemen: I. Slídiči:          anglický kokršpaněl, anglický špringršpaněl, welššpringršpaněl, clumber španěl, field španěl,  sussex španěl, německý křepelák.II. Retrieveři:  labradorský retriever, golden retriever, flat coated retriever, curly coated retriever, chesapeake bay retriever, nova scotia retriever . III. Vodní psi:  irský vodní španěl, americký vodní španěl, portugalský vodní pes, španělský vodní pes, wetterhound, kooikerhondje, lagotto romagnolo 
IV.
Členství v klubu
a) členství v klubu je dobrovolné, vyřizuje a eviduje jej matrika klubu na základě úplně a čitelně vyplněného evidenčního listu předloženého spisu s dokladem o zaplacení zápisného a členského příspěvkub) členství vzniká dnem zaplacení zápisného a členského příspěvku. K tomuto datu vydá matrika členský průkaz. Výbor projednává a schvaluje přijetí nových členů.c) členské příspěvky musí být zaplaceny na dvouleté období do 31. 12. předchozího roku. Členové, kteří vstupují do klubu v druhém roce dvouletého platebního období, uhradí zápisné a členský příspěvek pouze na jeden rok.d) pokud člen nezaplatí členský příspěvek na další dvouleté období do 31. 12., je povinen uhradit znovu zápisné. V případě, že nezaplatí do 28.2., musí podat znovu přihlášku.e) držitel nebo majitel chovného jedince, který je používán k reprodukci, musí být členem klubu, nečlen  musí mít uzavřenou platnou smlouvu s KCHLS o zajištění chovatelského servisu. Základem smlovy pro nečleny  klubu je  dodržování ustanovení  o řízení chovu  a jeho organizovanosti.f) za dlouholetou práci v KCHLS, zásluhy o chov a výcvik může výbor propůjčit čestné členství členům, kteří dovrší 65 let věku a 30 let členství v KCHLS.Čestný člen neplatí členské příspěvky. Čestný člen je plnoprávným členem KCHLS.
V.
Konference klubu
a) konference musí být svolána písemnými pozvánkami nejméně 15 dnů předemb) konference se zúčastní delegáti zvolení na schůzích sekcí podle poměrného postoupení plemene v klubu a pozvaní hosté bez hlasovacího právac) konference je schopna se usnášet, je–li přítomna nadpoloviční většina delegátů zvolených v sekcíchd) pro řízení konference je voleno pracovní představenstvo, mandátová, volební a návrhová komisee) konference projednává a schvaluje– zprávu o činnosti výboru klubu za volební období– zprávu o finančním hospodaření za volební období– zprávu dozorčí rady za volební období– zásadní úkoly a cíle klubu na další volební období– změny klubových norem, výše členského příspěvku a zápisného na další obdobíf) konference volí na čtyřleté volební období– výbor klubu v počtu, potřebném pro zajištění činnosti klubu– tříčlennou dozorčí radu– tříčlennou kárnou komisig) delegáti konference rozhodnou o způsobu volbyh) konference se řídí jednacím a volebním řádem schváleným na úvod konferencei) z jednání konference se pořizuje zápis, který podepisují předseda a jednatel výboru klubu a předseda dozorčí rady. Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných delegátů. Usnesení podepisuje předseda a jednatel nově zvoleného výboru klubu a nově zvolený předseda dozorčí rady.
VI.
Výbor klubu
a) výbor je statutárním zástupcem klubub) výbor klubu řídí činnost klubu během volebního obdobíc) výbor klubu může jednat a přijímat závazná usnesení, je–li přítomen nadpoloviční počet členů výboru. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.d) výbor klubu pracuje plánovitě a plní především úkoly, vyplývající z usnesení konference. Přísluší mu zejména:– koordinovat a zodpovídat za činnost sekcí KCHLS– svolávat klubové schůze a konferenci– zřizovat poradní sbory (rady, komise) pro zajištění činnosti klubu– zpracovávat koncepce chovu plemen, sdružených v klubu– vyhodnocovat výsledky chovatelské činnosti– navrhovat členy klubu na vyznamenání a čestné členství– navrhovat , posuzovat a schvalovat  čekatele na funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru– spolupracovat s organizacemi, které vedou seznam rozhodčích z výkonu i exteriéru– navrhovat a schvalovat rozhodčí pro posuzování exteriéru na výstavách a spolupracovat s organizátory těchto výstav– vést evidenci členů klubu a vydávat jim členské průkazy– zpracovávat návrhy organizačních, chovatelských a výcvikových norem– ustanovit poradce chovu na návrh hlavního poradce chovu po vyjádření Chovatelské rady– navrhovat rozhodčí na klubem pořádané zkoušky, soutěže včetně Memoriálu Mileny Štěrbové a Rožmberského pohárue) výbor projednává a schvaluje chovné podmínky na návrh sekcíf) závažná jednání funkcionářů klubu s druhou stranou musí být předem projednána ve výboru. Pokud projednání předem není možné, jsou funkcionáři povinni druhou stranu upozornit, že jejich stanoviska nabývají platnosti až po schválení výborem.g) výbor schvaluje výjimky z organizačního a zápisního řádu v souladu s vyššími kynologickými předpisy.h) výbor ve spolupráci s vedoucími sekcí zajišťuje fungování webových stránek KCHLS a vydávání zpravodaje KCHLS, případně dalších propagačních, informačních či jiných tiskovin klubu. členové výboru:předseda– zastupuje klub a jedná jménem klubu s právní účinností– spolu s jednatelem vyřizuje naléhavé záležitosti klubu mezi zasedáními výboru– podepisuje společně s pověřenou osobou veškeré písemnosti finanční povahy– svolává a řídí schůze výboru, ukládá operativně úkoly členům výboru a dbá na jejich včasné plnění.– zodpovídá za činnost klubu v rámci klubových norem– zodpovídá za finanční hospodaření klubumístopředseda– zastupuje klub v době nepřítomnosti předsedy nebo z jeho pověření se všemi jeho právy a povinnostmi– je pověřen řízením a vedením matrikáře KCHLS a odpovídá za jeho činnost– je přímo odpovědnou osobou za dodržování zákona č. 101/2000 Sb. a souvisejících obecně závazných předpisů v KCHLS.– zodpovídá za finanční hospodaření klubujednatel– zastupuje společně s předsedou klubu před úřady a právnickými osobami a jedná jménem klubu, pokud je k tomu zmocněn předsedou– podepisuje korespondenci klubu v rámci svého zmocnění výborem klubu– vede evidenci korespondence a odpovídá za její včasné vyřízení– vyhotovuje zápisy z jednání výboru klubu a rozesílá je všem určeným funkcionářům klubuosoba pověřená vedením ekonomiky KCHLS– výbor prověřuje člena KCHLS vedením ekonomiky KCHLS.Přímým vedením osoby pověřené vedením ekonomiky KCHLS jsou pověřeni předseda a  místopředseda KCHLS, kteří zodpovídají za její činnost.– zodpovídá za finanční hospodaření KCHLS v plném rozsahu s hmotnou odpovědností– vede finanční hospodaření klubu dle platných směrnic a pokynů pro prvotní účetní evidenci a hospodaření organizace– všechny příjmy a vydání zapisuje do peněžního deníku podle pořadí dokladů, pořadově číslované doklady nalepuje a řádně uschovává– přijímá veškeré peněžní hodnoty a provádí výplaty jen se souhlasem předsedy, místopředsedy klubu, resp. výboru– o všech příjmech a vydáních informuje pravidelně výbor klubu– ve lhůtách, stanovených zákonem, předkládá finančním úřadům daňová přiznání a v příslušných lhůtách odvádí daňové splátky– zajišťuje vedení bankovního účtu u peněžního ústavu– spolu s předsedou má dispoziční právo s běžným účtem– vede příruční pokladnu a odpovídá za pokladní hotovost– má hmotnou odpovědnost za svěřené finanční prostředky– vždy před koncem kalendářního roku vypracovává finanční rozvahu pro příští rok, kterou předkládá výboru klubu– jednou ročně provádí inventarizaci majetku klubu a informuje výbor spolu s předsedou dozorčí rady o výsledku– odpovídá za řádné uložení všech finančních dokladůvedoucí chovatelské rady – hlavní poradceVedoucího chov. rady ustanovuje výbor klubu ze svého středu na ustavující schůzi.Funkční období je shodné s volebním obdobím (zpravidla 4 roky).Vedoucí chov. rady musí splňovat:– Morální a charakterové vlastnosti. Důslednost, vysoká objektivnost, rozvaha, organizační zdatnost, schopnost slovního projevu, jasné a srozumitelnéformulace.– Odborná kvalifikace – dlouholetá chovatelská činnost a záliba v chovu loveckých plemen, znalost a sledování dané problematiky, odborné literatury, aby bylo zajištěno řízení chovu na vědecké úrovni. Nutná znalost chovatelských předpisů platných v rámci KCHLS, ČMKU a FCI a výstavního řádu a jeho dodržování. Podmínkou je chovatelská praxe a funkce rozhodčího z exteriéru,doporučeno i z výkonu.Vedoucí Chovatelské rady:– zodpovídá za dodržení hlavního poslání klubu při zkvalitňování chovu dle standardů FCI a řídí chovatelskou radu.– Navrhuje výboru členy chovatelské rady, převážně z řad poradců chovu. Ad stanovy čl. VII orgány klubu.– Vede přehledy chovných psů, fen a poskytuje potřebné informace a podklady poradcům chovu.– Navrhuje výboru po projednání v chovatelské radě ve spolupráci s vedoucím sekce podmínky pro chovnost jednotlivých plemen.– Podílí se na organizaci klubových výstav a dalších chovatelských akcí.– Informuje výbor o činnosti chovatelské rady a prostřednictvím klubového tisku i ostatní členy klubu.- Navrhuje výboru po projednání v chovatelské radě čekatele na rozhodčí z exteriéru jednotlivých plemen. Doporučený čekatel by se měl prokázat morálními i odbornými vlastnostmi, měl by mít pozitivní vztah ke klubu a dlouhodobě aktivně pracovat v jeho prospěch.Vedoucí chovatelské rady vypracovává a navrhuje koncepci a hlavní zásady chovu a jeho řízení. K tomuto jsou hlavnímu poradci chovu povinni podatpodklady všichni spolupracovníci výboru klubu ve spolupráci s plemennou knihou ČMKJ.Vedoucí chov. rady řídí a kontroluje činnost poradců chovu:– Kontroluje a sumarizuje „doporučení na krytí“– Ze zpráv poradců chovu a ostatních materiálů zpracovává roční zprávy komplexního hodnocení.– Svolává schůzky chovatelské rady.– Podává návrhy na ustanovení nebo odvolání poradců chovu.– Podle potřeby vydává doporučení na krytí.– Eviduje zahraniční krytí.– Sleduje zápisy vrhů štěňat do plemenné knihy ČMKJ, využití chovných psů, případně – další.– Zpracovává rozbory výsledků výstav a na základě těchto podkladů činí závěry o úrovni plemen, které předkládá s návrhy na opatření k projednání výboru klubu. Písemná zpráva je předkládána 1x ročně výboru a čl. základně.- Schvaluje výjimky z chovných podmínek jednotlivých plemen na základě doporučení poradce chovu příslušného plemene.- Řídí chovatelskou radu, která je svolávána z více početných plemen i dle sekcí (regionální poradci).– Ve spolupráci s poradci chovu vydává k 31. 12. běžného roku aktuální seznam chovných jedinců, který nabídne ke zveřejnění na webových stránkách jednotlivých sekcí nebo v ročenkách jednotlivých sekcí.poradce chovu– Regionální poradce, případně poradce chovu pro jednotlivá plemena psů sdružená v KCHLS schvaluje a odvolává, na návrh vedoucího chov. Rady ve spolupráci s vedoucím příslušné sekce, výbor chovatelského klubu.– Do funkce poradců chovu mohou být navrženi pouze členové klubu, kteří mají pro tuto funkci odborné (teoretické i praktické) předpoklady, vyžaduje se chovatelská praxe a znalosti exteriéru a genetiky příslušného plemene psů.– Na vyžádání chovatelů vystavuje doporučení na krytí. Poradce chovu se ve své činnosti řídí zněním platného chovatelského řádu, stanovami a usnesením chovatelského klubu.– Poradce chovu je povinen v odůvodněném případě kontrolovat chovné jedince a vrhy štěňat.V případě podezření na špatný zdravotní nebo psychický stav psů a špatné hygienické podmínky chovu, předkládá po dohodě s hlavním poradcem chovu k řešení orgánům činným v ochraně zvířat. Výsledky kontroly předkládá písemně hlavnímu poradci klubu. Kontrolu provádí s vědomím nebo doporučením hlavního poradce.– Vede evidenci chovných psů v ČR a evidenci chovných fen ve svém regionu, sekcí (u poradců pro jednotlivá plemena kompletní evidenci).– Poradci chovu jednotlivých sekcí, regionální, jsou členy chovatelské rady klubu.– Zúčastňuje se pravidelně výstav, zkoušek pořádaných ČMKJ, aby měl přehled o úrovni plemene.– Úzce spolupracuje s vedoucím chov. rady a účastní se schůzí chovatelské sekce příslušného plemene. Na požádání předkládá podklady a návrhy na řešení úkolů na úseku chovatelském. Jednou ročně předkládá vedoucímu chov. rady zprávu o činnosti. Na požádání předkládá hl. poradci chovu bloky doporučení na krytí, včetně stanovených poplatků, který mu je po kontrole vrátí zpět.- Na základě písemné žádosti chovatele doporučuje hlavnímu poradci chovu, v řádně odůvodněných případech, schválení výjimky z chovných podmínek.- V odůvodněných případech zamítne návrh chovatele na spojení jedinců, které odporuje zásadám zdravého chovu.– Funkce poradce chovu je funkcí čestnou. Všichni poradci chovu mají nárok na úhradu výloh spojených s výkonem této funkce.výcvikář– propaguje loveckou upotřebitelnost plemene s cílem upevnění loveckých vlastností plemene– organizuje veškeré klubové zkoušky a Memoriál Mileny Štěrbové a Rožmberský pohár dle plánu předaného ČMMJ– vyhodnocuje zkoušky, předkládá výboru zprávy o výsledcích zkoušek– stanovuje nejlepší pracovní jedince plemene v majetku člena KCHLS na každý rok– informuje členy klubu o termínech klubových zkoušek a zveřejňuje výsledky ve zpravodaji– odbornými články ve zpravodaji pomáhá členům při výcviku– navrhuje výboru klubu rozhodčí na klubové zkoušky.členové výboru bez funkce– zajišťují konkrétní úkoly jim uložené např. propagaci, vydávání Zpravodaje, organizaci klubových akcí a další dle rozhodnutí výborových schůzí ch) matrika– výbor prověřuje člena KCHLS vedením matriky. Matrikář zpracovává seznamy pro potřeby výboru, poradců chovu a distributora zpravodaje a vedoucích sekcí.Zveřejňuje ve zpravodaji informace o nových členech a životních jubileích.Přímým vedením matrikáře je pověřen místopředseda KCHLS, který odpovídá za její činnost.– matrikář dbá na dodržování zákona č. 101/2000 Sb. a souvisejících předpisů. - všechny funkce v KCHLS jsou funkce čestné. Všichni funkcionáři mají nárok na úhradu výloh spojených s výkonem své funkce.
VII.
Sekce
Jednotlivá plemena KCHLS rozvíjí svou činnost v sekcích. Práci sekce řídí vedoucí, zvolený na ustavující schůzi sekce nadpoloviční většinou přítomných členů sekce.Volební období je maximálně čtyřleté a mělo by se shodovat s volebním obdobím výboru KCHLS. V případě odstoupení vedoucího sekce v průběhu volebního období, si sekce na své schůzi, volí ze svých členů vedoucího sekce, na dobu do dokončení čtyřletého období.Členem sekce je majitel nebo chovatel příslušného plemene zapsaného v matrice KCHLS.Příznivcem plemene (sekce) je osoba, která nevlastní jedince (byť dočasně) příslušného plemene sdruženého klubu a je členem KCHLS. Příznivec se registruje v jedné sekci prostřednictvím matriky klubu.1. Členskou schůzi sekce svolává prostřednictvím klubového zpravodaje, případně jiným vhodným způsobem vedoucí sekce, nebo výborem pověřená osoba.Svolavatel schůzi řídí.2. Členská schůze se svolává minimálně jednou ročně.3. Členská schůze projednává a schvaluje– zprávy výboru klubu a dozorčí rady o činnosti za období mezi konferencemi– zprávu vedoucího sekce o činnosti– zprávu poradce chovu sekce o stavu chovné základny plemene (počet chovných jedinců a jejich využití v chovu, počet vrhů, štěňat…)– zprávu člena chovatelské rady (pokud je ustanoven)– plnění úkolů uložených a schválených členskou schůzí4. Členská schůze navrhuje a schvaluje:– z řad členů vedoucího sekce na období 4 let– návrh změn chovných podmínek, návrh změn v normách a řádech KCHLS.  Návrh musí schválit 3/5 všech přítomných členů sekce– delegáty na konferenci – před konáním konference– plán činnosti sekce– vydávání tiskovin sekce např. ročenku sekce, seznam chovných jedinců sekce atd.5. Vedoucí sekce odpovídá výboru za činnost sekce.Členské schůze sekce se mohou účastnit i ostatní členové KCHLS jako hosté, musí však respektovat program schůze a nemají právo podávat návrhy, změny a doplňky chovných podmínek, nemohou o nich hlasovat a být voleni jako vedoucí sekcí.Z členské schůze sekce se pořizuje listina přítomných a zápis, který podepisuje zapisovatel a osoba pověřena řízením schůze.Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů sekce. Výbor KCHLS usnesení akceptuje, pokud není v rozporu s předpisy vyššíchkynologických orgánů.Kopii listiny přítomných a zápis ze schůze obdrží předseda a jednatel KCHLS.Ukladatelem všech zápisů z jednání sekce je vedoucí sekce.
VIII.
Dozorčí rada
– dozorčí rada je tříčlenná– po zvolení na konferenci do 30 dnů volí ze svého středu předsedu– provádí plánované i neplánované revize hospodaření a kontrolu činnosti KCHLS– kontroluje dodržování závazných předpisů ČMKJ, ČMKU, FCI a ČMMJ.– pro kontrolní činnost si může vyžádat pomoc specialistů např. auditorské organizace– při zjištění porušení klubové kázně členem, podává návrhy na řízení kárné komisi– předseda dozorčí rady se zúčastňuje schůzí výboru s hlasem poradním
IX.
Kárná komise
– kárná komise se skládá ze tří členů– po zvolení na konferenci volí ze svého středu předsedu– předseda kárné komise se zúčastní schůze výboru, je–li k tomu vyzván jako svědek
X.
Informovanost členů
Výbor klubu je povinen informovat členy o své činnosti prostřednictvím klubového zpravodaje, webových stránek KCHLS, případně dalších tiskovin a prostřednictvím svého zástupce na schůzích sekcí.
XI.
Členská kázeň
Člen klubu je povinen dodržovat stanovy, organizační řád chovatelský a zápisní řád a usnesení orgánů klubu. Dále pak usnesení a doporučení ČMKJ, ČMKU, FCI a ČMMJ. Za porušení členské kázně se s členem zavádí kárné řízení.
XII.
Chov a jeho řízení
1. KCHLS má řízený chov.2. Za kvalitu štěňat odchovaných chovnou stanicí je odpovědný její vlastník, tj. chovatel.3. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba především respektující zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví).4. Druhy chovu:čistokrevná plemenitba s důrazem na udržování genetické variability uvnitř populace plemene s omezením příbuzenské plemenitby na minimum.
XIII.
Chovní jedinci
1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených na základě návrhu sekcí pro jednotlivá plemena výborem klubu při respektování platného standardu FCI. Agresivní jedinec nesmí být využit v chovu.2. Věk pro zařazení do chovu dle vyhlášky č.5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a chovu u :a) malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 14. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, ode dne ukončeného 14. měsíce až neomezeně u psů,b)  velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku u fen, ode dne ukončeného 17. měsíce až neomezeně u psů.3. Chovnost není stanovena doživotně a může být zrušena v případě, že se v odchovech objeví genetické vady nebo zvýšený výskyt geneticky podmíněných onemocnění.4. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí poradce chovu pro jednotlivá plemena v rámci KCHLS do průkazu původu. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu plemenné knize k zapsání do evidence chovných jedinců. Nově získané tituly a další výsledky získané na zkouškáchz výkonu zasílá majitel chovného jedince na plemennou knihu ČMKJ.5. Chovný jedinec registrovaný v KCHLS nesmí být registrován v jiném klubu.6.  Importovaní dospělí jedinci, kteří splnili chovné podmínky v zemi svého původu, která je členem FCI, jsou automaticky chovní i v ČR. Jedinci do 12 měsíců věku jsou štěňata.
7. Při reimportu musí jedinec splňovat beze zbytku chovné podmínky KCHLS.
 
XIV.
Chovatel, majitel chovného psa či feny
1. Majitel chovného psa či feny je fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnické právo k chovnému psu (feně). Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad čistokrevného chovného psa (feny).2. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována.3. Držitel chovného psa nebo feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je v chovu. V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát.4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo úhyn musí být do 15 – ti dnů oznámena písemně poradci chovu a plemenné knize.5. Změna držení: u chovného psa – neprodleně u feny – se zápisem vrhu musí být změna hlášena poradci chovu a plemenné knize6. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.7. Zemře – li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zemřelého.8. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný ostatními spolumajiteli, eventuelně všemi spolumajiteli.9. Je – li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, z nichž alespoň jeden je členem KCHLS, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů – v tomto případě se nejedná o zahraniční krytí.
XV.
Krycí list (doporučení ke krytí feny)
1. Pokud je fena chovná a chovatel se ji rozhodne krýt, minimálně jeden měsíc před předpokládaným háráním písemně požádá příslušného poradce chovu o vydání doporučení ke krytí (KL). Žádost musí obsahovat jméno a název chovné stanice feny, její Člp. její reg. č. KCHLS, kopii o dokladu členství v KCHLS, případně chovatelův návrh na krycí psy, kterými by měl zájem krýt, včetně jejich Člp. a reg. čísla. V případě prvního vrhu se povinně k žádosti přikládá kopie certifikátu o přiznání chráněného názvu chovatelské stanice nebo doklad o tom, že o něj bylo požádáno. Příslušný poradce chovu navrhne 3 vhodné krycí psy. Pokud žádá o doporučení ke krytí nečlen KCHLS, musí mít uzavřenou platnou smlouvu o zajištění chovatelského servisu s KCHLS a musí mít uhrazeny poplatky dle ceníku. Nečlen žádá o doporučení ke krytí nejméně 6 týdnů před předpokládaným háráním, a to písemně doporučeným dopisem. Písemnou žádost adresuje poradci chovu příslušného plemene. Ten ji po kontrole náležitostí a správnosti dokladů postoupí jednateli klubu, který připraví smlouvu o zajištění chovatelského servisu.2. Platnost doporučení ke krytí je do 31. 12.  příslušného roku.3. Poradce chovu zasílá chovateli doporučení ke krytí dvojmo a zároveň s nimi dvojmo hlášení o vrhu štěňat a přihlášku k zápisu vrhu štěňat. Spolu s tím  posílá i poštovní poukázky k úhradě poplatku za vystavení doporučení ke krytí pro majitele feny i psa.4. Majitel chovné feny může, ale nemusí si sám navrhnout psa, kterým by chtěl svoji fenu krýt. Pokud návrh majitele feny výrazným způsobem neodporujezásadám plemenitby a řízeného chovu, uvede jej poradce chovu mezi navrhované plemeníky. Pokud existují závažné důvody, které brání použití majitelem feny navrženého plemeníka, je poradce povinen toto písemně chovateli zdůvodnit a mezi navrhované plemeníky jej neuvádí.5. Doporučení ke krytí musí obsahovat následující údaje:a) jméno psa (psů) navrženého ke krytí, číslo jeho zápisu,b) jméno feny, číslo jejího zápisu,c) jméno a adresu majitele nebo držitele psa,d) jméno a adresu majitele nebo držitele chovné fenye) datum vystavení a podpis poradce chovuf) po uskutečněném krytí jméno krycího psa, datum a místo krytí a podpis majitele nebo držitele krycího psa6. Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisů štěňat do plemenné knihy a vydání průkazupůvodu.7. První, náležitě vyplněný krycí list vrací chovatel poradci chovu 8 dnů po krytí, aby byl přehled o budoucích možných vrzích a druhý krycí list max. do 28  dnů po narození štěňat zároveň s přihláškou k zapsání štěňat plemenné knize. PK vrátí obratem  přihlášku s přidělenými čísly chovateli, který ji po označení potvrdí veterinárním lékařem a odešle  nejpozději do třech měsíců od data vrhu  na plemennou knihu ČMKJ.Vyplněné a podepsané krycí listy jsou doklad:a) originál krycího listu je součástí zápisu štěňat do plemenné knihyb) kopii krycího listu zašle majitel krycího psa poradci chovu a ustřižené potvrzení předá majiteli fenyc) druhá kopie zůstává jako doklad příslušnému poradci chovuNezaslání řádně vyplněných krycích listů má za následek nezapsání štěňat do plemenné knihy.Zároveň majitelé psa i feny zašlou poradci chovu kopii dokladu o uhrazení poplatku, stanoveného klubem za vystavení doporučení ke krytí a za krytí, případně další poplatky. (viz aktuální ceník schválený výborem KCHLS).
XVI.
Krytí
1. Reprodukce chovných zvířat je přípustná u     a)-  malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 14. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, ode dne ukončeného 14. měsíce až neomezeně u psů-    velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku u fen, ode dne ukončeného 17. měsíce až neomezeně u psů,     b) fen, které ukončily 8. rok věku  pouze na základě aktuálního potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete před říjí s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik, a na základě povolené výjimky hlavním poradcem. Tato výjimka se schvaluje při výjimečných kvalitách feny. 2.  Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s Chovatelským řádem FCI povolit P ČMKU. Náklady na inseminaci hradí majitel feny.3. Fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu. 4. Počet vrhů u chovné feny je 1 za období 12 měsíců, maximálně 3 za 24 měsíců na základě skutečnosti, že fena porodila pouze 1 štěně. Výjimku může povolit hlavní poradce chovu v případě, že fenka porodila jedno štěně. Vždy musí být dodržen požadavek maximálně 3 vrhů během po sobě jdoucích dvou kalendářních roků. 5. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného doporučení ke krytí.6. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden na doporučení ke krytí.7. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.8. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.9. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel feny.10. Držitel psa je povinen se o fenu řádně starat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena způsobila třetí osobě.11. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být užit další pes jen se souhlasem majitele (držitele) feny.12. Majitel (držitel) chovného psa je povinen odmítnout krytí feny, která není v dobré zdravotní kondici, nebo jeví známky onemocnění. O této skutečnosti provede písemný záznam, který zašle příslušnému poradci chovu.13. Majitel chovného psa má právo rozhodnout, zda jeho chovný pes bude krýt konkrétní chovnou fenu či nikoliv.14. Při neplánovaném krytí jiným psem než smluveným je držitel psa povinen toto majiteli (držiteli) feny oznámit a hradit mu všechny náklady a vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné finanční vyrovnání.15. Pokud došlo k úhynu feny v době, kdy byla v péči držitel chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny.16. Pokud k úhynu feny došlo z důvodu na straně držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo z důvodu na straně držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.17. Po krytí vyplní majitel psa krycí listy. 18. Do 75 dnů po krytí nahlásí chovatel příslušnému poradci chovu a majiteli krycího psa výsledek krytí, a to i v případě nezabřeznutí feny.19. Pokud chce majitel (držitel) chovné feny krýt svoji fenu v zahraničí, je povinen předložit příslušnému poradci chovu kopii průkazu původu, případně výsledků výstav, zkoušek z výkonu a  zdravotních vyšetření psa, včetně dokladu o chovnosti psa. Pokud tak nemůže učinit ihned, musí tyto kopie předložit po krytí feny současně s potvrzením o krytí. Zahraniční krytí lze uskutečnit pouze chovným psem, který má průkaz původu uznaný FCI a je určený k reprodukci v zemi, kde působí.20. Nelze uskutečnit krytí mezi jedinci, kteří jsou sice chovní, ale nebyli uvedeni v návrzích na krycím listu.
XVII.
Vrh
1. Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti informován  poradce chovu příslušného plemene.2. Počet vrhů u chovné feny je maximálně 3 za 24 měsíců, a to pouze v případě vrhu, kdy fena porodí pouze jedno štěně. Výjimku schvaluje hlavní poradce chovu. Ideální počet je jeden vrh ročně.3. fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu. Utrácení zvířat v chovech včetně regulace počtu štěňat smí provádět pouze veterinární lékař v případech stanovených zákonem:Jde o případy:a) slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete znamenající při dalším přežívání zvířete jeho trvalé utrpeníb) jde o nařízení ochranné a zdolávající opatření při výskytu nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířatc) jde o regulování populace zvířatPosouzení, zda v konkrétním případě je vhodné z uvedených důvodů zvíře usmrtit, náleží veterinárnímu lékaři.4. O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu příslušnému poradci chovu a držiteli psa, která obsahuje:– základní identifikační údaje– datum krytí a vrhu štěňat– počet celkem narozených, mrtvě narozených a ponechaných štěňat– pohlaví štěňat– zbarvení srsti– zda štěňata jsou ponechána matce nebo předána kojné feně, v tom případě i adresu držitele kojné feny a počet štěňat, u ní umístěných5. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a příslušnému poradci chovu do 75 dnů po krytí.6. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Štěňata (vrh) musí být v době odběru označena tetováním. Doporučuje se, aby chovatel sepsals nabyvatelem kupní smlouvu o předání štěněte.7. Počet ponechaných štěňat není omezen, chovatel je povinen dodržet ustanovení odst. 3 tohoto článku.8. Chovatel vede záznamy související s odchovem štěňat a je povinen je na požádání orgánů předložit ke kontrole.9. Chovatel doporučeným dopisem zašle plemenné knize do  28 dnů, po narození štěňat, přihlášku k zápisu vrhu štěňat. Štěňatům, starším 5 týdnů, nemohou být tetovací čísla Plemennou knihou přidělena. Tuto přihlášku, doplněnou o čísla zápisu, která jsou shodná s tetovacími čísly, obdrží chovatel obratem zpět. Po otetování štěňat, které se provádí po 42. dnu stáří, pošle chovatel přihlášku vrhu, potvrzenou veterinárním lékařem, který tetování provedl, a na přihlášku vyznačil datum tetování, počet a pohlaví tetovaných štěňat, opět na plemennou knihu, odkud obdrží dobírkou průkazy původu štěňat, které musí neprodleně odebrat. Čipování místo tetování je možno provést v odůvodněných případech na základě dohody s poradcem chovu. Vrh jako celek musí být označen stejným způsobem.10. Podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy je přihláška vrhu štěňat. Součástí přihlášky vrhu je u prvního vrhu feny i originál jejího průkazu původu. Pokud již chovný pes nebo fena získali další ocenění na výstavách či zkouškách, je třeba toto doložit na plemennou knihu ČMKJ, jinak tyto nové skutečnosti nebudou mít štěňata v rodokmenu.11. Poradce chovu, nebo jiná, orgány klubu pověřená osoba mohou zároveň provádět kontroly vrhů, s vědomím hlavního poradce chovu, u kteréhokoliv chovatele s cílem ověřit chovatelské podmínky, v nichž chov probíhá. Kontrolou nemohou být pověřováni rodinní příslušníci. O způsobu náhrady ověřených účelně vynaložených nákladů (cestovné, stravné, apod.), rozhoduje výbor klubu. V případě zjištění závažných chovatelských provinění v kontrolovaném chovu hradí náklady na kontrolu vrhu v plné výši majitel kontrolovaného vrhu.12. Pokud je chovatel členem ve více chovatelských klubech, zapisují se jeho odchované vrhy jednoho plemene pouze v jednom klubu.
XVIII.
Chovatelská stanice
1.     Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.2.    Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména       chovatelské stanice je osobní a celoživotní.3.    Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno změnit.4.    Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.5.    Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.6.    Převod či přechod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost.7.    Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením.8.    Registrace chovatelské stanice zaniká:a)   písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tímto zaniká majiteli nárok na jakékoli další chránění chovatelské stanice.     b)   úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 Směrnice ČMKU – Zásady registrace chovatelských stanic.c)   není – li stanovený poplatek za registraci chovatelské stanice uhrazen do 2 měsíců po jejím odeslání z ČMKU chovateli, je název uvolněn pro další zájemce.Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do jednoho měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ČMKU.
XIX.
Zápisy štěňat do plemenné knihy
1.    PP vystavuje plemenná kniha ČMKU na základě smlouvy s chovatelským klubem.2.    Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny stálé bydliště. Výjimky jsou povoleny pro chovatele čistokrevných psů, kteří žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznanou federací FCI. Těmto chovatelům je povoleno nechat štěňata zapsat dle volby do uznané plemenné knihy.     3.    Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je výhradně platná přihláška vrhu. Za platnost přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský klub.4.    Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP včetně dokladu o chovnosti psa, zdravotní testy.5.    Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška vrhu označených štěňat (způsob označování viz směrnice) musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.6.    Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé další plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající písmenem „A“. Jména vrhu C nelze směšovat se jmény začínající písmenem CH, které je samostatným písmenem české abecedy. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka česká ani cizojazyčná (von, of,…). Chovateli je umožněno vynechat v abecedě písmena CH, Q, Y, X a písmena s diakritikou.7.    Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.8.    Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).9.    V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát.  Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou.V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze strany chovatele může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů na registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem určenou nebo až do odvolání.
XX.
Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy
1.    Jedincům dovezeným s platnými PP, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu /rok narození. V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v  ČR zapisovaných vrhů, je nutno vždy uvádět  zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy.
2.    PP, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným přepisem.
3.    Originální PP se u importovaných zvířat zásadně nepřepisují na formuláře ČMKU.
4.    Do ČR nově dovezené FCI dosud neuznané plemeno může být do PK ČMKU zapsáno pouze za předpokladu, že bude doloženo, že se toto plemeno chová v některé z členských nebo partnerských zemí FCI a že bude doložen standard plemene a exportní průkaz původu.
XXI.
Zápis jedinců do registru
Registr je součástí řádné plemenné knihy ČMKU. PP, vystavené pro všechny jedince zapsané do registru musí být výrazně odlišené od PP jedinců řádně zapsaných (FCI). Jsou vždy bez zkratky ČMKU, bez znaku FCI a s vyznačením druhu registru. Při plemenné knize ČMKU existují 3 druhy registru:1. pomocný2. zvláštní3. národní1.     Pomocný registr (P Reg)Do pomocného registru se zapisují:a)    Jedinci importovaní z  nečlenských zemí nebo nečlenských organizací FCI, pokud tato země není zemí jejich původu (např. pudl z Vietnamu apod.).b)    Jedinci bez PP.Pomocný registr vede výhradně pracoviště plemenné knihy ČMKU č.1, a to pro všechna  plemena. Průkaz P Reg je vystaven pouze na základě písemné žádosti příslušného chovatelského klubu.- K ní je nutno doložit dva originály výstavních posudků od dvou mezinárodních rozhodčích s oceněním nejméně „velmi dobrá“. Kopii této žádosti poskytne klub majiteli dotyčného psa pro účely přihlašování na výstavu k získání uvedených posudků.- Veškeré výjimky podléhají schválení Komise pro chov a zdraví ČMKU a Rady plemenných knih ČMKU.Pro jedince v pomocném registru je pověřeným pracovníkem plemenné knihy vystavena registrační karta (průkaz P Reg), kde smí být uvedeno pouze jméno, plemeno, datum narození, eventuelně barva a typ srsti. Jména předků se neuvádějí, i když jsou známa, stejně jako chovatel. Je možno vystavit též přílohu pro výstavy.Zápis se provádí ve zvláštní řadě čísel, jediné pro celou ČR a pro všechna plemena v pomocném registru tímto způsobem:P Reg/zkratka plemene/pořadové číslo/rok zápisu/rok narození, je-li známJedinci zapsaní v pomocném registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery zapsanými v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU, pokud nejde o národní plemeno (N Reg).  2.    Zvláštní registr (Z Reg)Do zvláštního registru se zapisují:a)     Potomci jedinců zapsaných v pomocném registru, nejde-li o plemeno vedené v N Reg.b)    Jedinci importovaní z nečlenských zemí FCI, pokud jsou tyto země zeměmi původu dotyčného plemene (např. azavak z Mali).c)    Jedinci ze zahraničních registrů FCI na úrovni zvláštního registru, jestliže tito psi postrádají 3 kompletní generace.d)    Jedinci importovaní ze zemí FCI, kteří nemají doloženy 3 generace předků FCI.Štěňatům, narozeným ve zvláštním registru, se vystavuje PP se všemi běžnými identifikačními údaji a všemi předky, kteří jsou v dokladech rodičů uvedeni.Zápis do zvláštního registru se provádí v souvislé řadě čísel spolu s řádnými zápisy daného plemene způsobem: Z Reg/zkratka plemene/číslo zápisu/-event. rok importu/rok narozeníPsi importovaní ze zemí bývalého Sovětského svazu zapsaní v ČR do roku 1990 mající úplné PP nejsou vedeni v Z Reg. Všichni takoví psi zapsaní po 1.1.1991 jsou v Z Reg, není-li vydaný PP již zaregistrován v FCI uznané plemenné knize těchto zemí či nejde-li o národní plemeno (N Reg).
XXII.
Průkaz původu
1.    Průkaz původu (dále v celém textu jen PP) je vystaven plemennou knihou na formuláři uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační.2.    PP musí obsahovat:      a) nutné identifikační údaje o psu/feně:      - plemeno,  jméno a chovatelská stanice, pohlaví, datum narození,  tetování/čipování, druh a barvu srsti,  údaje o chovateli      b) nejméně tři generace předků (neplatí pro Z Reg a N Reg)      c) část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací.3.    Pro každého jedince je vystaven jeden PP. PP je příslušenstvím tohoto jedince.4.   Chovatel je povinen předat PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, kterým byl PP vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu PP.5.    Ztrátu PP je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený PP lze vystavit duplikát.6.    Úřední zápisy, změny a doplňky do PP smí provádět pouze plemenná kniha ČMKU.7.    Zápisy do části PP k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, poradci chovu a pověření pracovníci sekretariátu ČMKU). Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.
XXIII.
Vývoz
1.    PP jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem pracoviště plemenné knihy ČMKU označen:-    razítkem „EXPORT PEDIGREE“-    reliéfním razítkem se znakem ČMKU-    ochrannou bezpečnostní samolepkou, resp. hologramem-    kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu oprávněného pracovníka-    jménem a kompletní adresou nového majitele2.    Exportní průkaz původu je možné vyhotovit pouze chovateli, případně českému majiteli psa, jehož jméno a adresa je zapsána v průkazu původu vyváženého jedince v rubrice „Majitel“. Český majitel vyváženého jedince není-li zároveň jeho chovatelem je oprávněn vyvézt pouze 1 jedince v kalendářním roce.3.    Exportní průkaz původu může v úřední dny na ČMKU vyřídit i jiná osoba než chovatel, případně český majitel (viz bod 1), mající stejnou adresu jako žadatel o vývoz (např. manžel, druh…), tedy i osoba blízká dle občanského zákoníku § 116. Tato osoba je povinna se pracovníkovi příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU prokázat předložením občanského průkazu nebo jiného dokladu, ověřujícího její totožnost. Pracovník  provede písemný záznam o osobě, která exportní průkaz vyřizuje.4.    Pracovník příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU nebo sekretariátu ČMKU je oprávněn ověřit totožnost osoby vyřizující exportní průkaz původu. (pozn. každé osoby, tedy i chovatele)5.    Doklad o zaplacení je možné vystavit pouze na jméno chovatele, případně českého majitele psa. V případě, že osoba vyřizující exportní průkaz původu nesplňuje podmínky bodu 2, je průkaz původu vždy zaslán na dobírku osobě uvedené v průkazu původu jako majitel (chovatel) žádající o vývoz. Není možné vystavit tento doklad na jméno jiné osoby, není-li tato osoba chovatelem ani majitelem vyváženého jedince.6.    Od 01. 01. 2008 vystavují exportní průkazy původu všechna pracoviště plemenné knihy ČMKU a to na ty průkazy původu, které byly na daném pracovišti vystaveny nebo zapsány.Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný. Zakázáno je jakoukoliv formou realizovali podporovat překupnictví psů. Tím se myslí zejména nákup psů za účelem dalšího prodeje.
XXIV.
CHOVNÉ PODMÍNKY PLEMEN VIII sk. FCI.
I. Seznam plemenPlemena: Anglický kokršpaněl, Anglický špringršpaněl, Welššpringršpaněl, Clumber španěl, Irský vodní španěl, Americký vodní španěl, Sussex španěl, Field španěl, Kooikerhondje, Wetterhound, Cao de Aqua, Espaňol Acuático Can, Německý křepelákRetriever: Labradorský, Golden, Flat coated, Courly coated, Chespeake bay, Nova scotia Duck Tolling.
Podmínky zde

XXV.
VÝJIMKY Z CHOVNÝCH PODMÍNEK
Ve zvláště odůvodněných případech je možné, aby hlavní poradce chovu udělil výjimku ze schválených a platných chovných podmínek. Tato výjimka se uděluje na žádost chovatele. Žádost musí být doporučena poradcem chovu. Výjimku lze udělit na základě žádosti po individuálním posouzení. Výjimka platí pouze na dobu 12 měsíců, a to na jeden vrh u feny a maximálně 5 krytí u psa. (Rozumí se ode dne uchovnění feny, popř. psa)Rozhodující pro povolení výjimky je chovatelské hledisko.
XXVI.
Závěrečná ustanovení
1. Porušením výše uvedených ustanovení tohoto organizačního a zápisního řádu Klubu chovatelů loveckých slídičů ČR  se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje kárnému řízení.2. Organizační a zápisní řád KCHLS respektuje ustanovení všech nadřazených norem.3. Prováděcí pokyny pro zápis do plemenné knihy ČMKJ vydává P ČMKJ.
XXVII.
Platnost organizačního řádu
Tento organizační a zápisní  řád nabývá účinnosti dnem  schválení  15.03. 2009

 

Přihlášení do členské sekcewebdesign